Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Semináre

TMK VsFZ oznamuje, že licencia III./C. sa nepredlžuje. Držitelia starej licencie III.C vydanej SFZ sa môžu prihlásiť už len priamo na rekvalifikáciu z III./C. na UEFA B, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.– 17. 12. 2011 v budove VsFZ. Prihlášky na rekvalifikáciu sú k dispozícii na hlavnej webovej stránke VsFZ (sutaz.futbalvsfz.sk). Zasielajte ich na adresu: TMK VsFZ, Alejova 2, 042 96 Košice v termíne do 10.12.2011. Z dôvodu komunikácie je nevyhnutné uviesť do prihlášky e-mailovú adresu. Poplatok 30.-€ je potrebné vyplatiť poštovou poukážkou na císlo úctu VsFZ: 5439-542/0200 s uvedením variabilného symbolu 30501. Kópiu ústrižku o zaplatení, starú licenciu a dve fotografie rozmerov 2 x 2,5 cm priložte k prihláške.