Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.75 zo dňa 19.6.2009

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIAAktív ŠTK sa uskutoční dňa 3.7.2009 (piatok) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktív...

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 3.7.2009 (piatok) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2009/2010.

1. Na webovej stránka VsFZ je umiestnená Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 22.6.2009. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je:
- III. liga (dospelí) - 431€
- IV. liga (dospelí) - 232€
- V. liga (dospelí) - 166€
Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 22.6. 2009. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka.

2. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

3. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria:
- počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast, dátum došlej prihlášky.
Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl:
- súťaže so 16 účastníkmi – 2.8., 5.8., 9.8., 16.8., a ďalej víkendy,
- III.liga SD+MD odohrá 2.kolo dňa 12.8.2009
- jarná časť – 21.3.2010, ukončenie 13.6.2010
- súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 9.8.2009 a ďalej víkendy.
- jarná časť - 4. 4. 2010 a ukončenie 13.6.2009
Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. Na základe rozhodnutia SFZ o zmene štruktúry mládežníckych súťaží bude vytvorená I. liga žiakov U13 a U12. V kategórií U12 štartujú hráči roč. nar. po 1.1.1998 a v kategórií U13 štartujú hráči roč. nar. po 1.1.1997. Táto súťaž je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina Východ v súť. roč. 2009-2010.
Súťaže prípraviek budú od nového SR organizované turnajovým spôsobom.
Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Tak isto Vás žiadame o zodpovedné nahlasovanie údajov do adresára na 2. strane prihlášky ako aj čísla účtov z dôvodov písomného styku s FK ako aj spätných úhrad od futbalového zväzu. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného vo výške 166 € pre družstvo dospelých.
ŠTK upozorňuje FK a oblastné futbalové zväzy, že prihláška do súťaží je umiestnená na webovej stránke VsFZ. Zároveň upozorňujeme na úradnú správu k novému SR tiež na webovej stránke VsFZ, v ktorej sú pokyny na prihlasovanie do SR 2009/2010. Prihlášky do jednotlivých súťaží žiadame predkladať urýchlene z dôvodu prípravy nového SR s požadovanými údajmi. Zároveň žiadame jednotlivé ObFZ o urýchlené nahlasovanie postupujúcich do súťaží VsFZ z dôvodu ich zaraďovania ako aj nutnosti vykonania pasportizácií ihrísk. V prípade nenahlásenia víťazov z jednotlivých ObFZ nebudú tieto družstvá zaradené do súťaží VsFZ.

4. ŠTK upozorňuje jednotlivé FK na povinnosť uhradenia štartovných poplatkov spolu s prihláškami do súťaží za štart v jednotlivých súťažiach dospelých nasledovne: III. liga - 431 €, IV. liga - 232 €, V. liga - 166 €. Pre zaradenie družstva do súťaží musia byť uhradené všetky poplatky vyplývajúce z udelených disciplinárnych trestov, resp. z centrálneho odmeňovania rozhodcov. Bez uhradenia týchto poplatkov nebudú príslušné družstvá zaradené do súťaží VsFZ.

5. Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.7.2009 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP (obvyklé miesto konania Aktívu).

6. ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s týmito zmenami termínov a UHČ stretnutí:
- IV. liga sever 30. kolo Raslavice – Breznica sa odohrá dňa 20.6.2009 o 17.00 hod.
- III. LS/M/D 30. Kolo Michalovce „B“ –Čirč 20.6.2009 o 12.00 a 14.15 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/D 30. Kolo Koš. N. Ves – Svidník 20.6.2009 o 10.00 a 12.15 hod. – vz- dohoda
- IV. Liga JUH (dorast) 26. Kolo Strážske – Kr. Chlmec 20.6.2009 o 13.45 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Lipany „B“ – Ľubotice 19.6.2009 o 16.00 a 17.30 hod. – vz. dohoda

7. ŠTK kontumuje:
25. kolo V. Liga SZ (dorast) Ľubotín – Hranovnica 3:0 kont. – neúčasť hostí
25. Kolo V. Liga JV (dorast) Čierna n/T – Z. Teplica 3:0 kont. – neúčasť hostí
25. kolo II. LS/M/Ž Sever Vranov n/T – Levoča 3:0 a 3:0 kont. – neúčasť hostí
25. kolo II.LMŽ KAC Košice – Borša 10:1 – nedohrané, pokles hráčov pod 7 – výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti

8. ŠTK ruší stretnutie 18. Kolo III. LS/M/Ž Bystré – Haniska

9. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.6.2009 o 16.30 hod. zástupcov klubov zo stretnutia V. Ligy SZ (dospelí) Zborov – Miklušovce. Za Maguru Zborov ved. družstva – Bodík Gabriel, kap. družstva – Geffert Peter, za FK Miklušovce ved. družstva – Sabol Jaroslav, kap. družstva – Kimák Vincent, R stretnutia – Gajdoš Peter, AR1 – Ondík Jozef , AR2 – Kocur Milan a DZ Dudáš Václav. Pozvaní sú povinní doniesť so sebou dostupné dokumentáciu k stretnutiu (kópie zápisov, pozvánky).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia R:
Bakoš N. – na deň 13.6.2009 (dodatočne)
Rumančík M. – na dni 13.- 14.6.2009 (dodatočne)
Ruščanský M. – na deň 21.6.2009
Lang Z. – na deň 21.6.2009
Marcin R. – na dni 19. – 21.6.2009
Daňo M. – na deň 20.6.2009
Kozák I. – na deň 20.6.2009
Kokavec P. – na deň 21.6.2009

Ospravedlnenia R z fyzických previerok:
Marko Branislav
Počatko Ivan
Dušek Július
Pavlov Róbert
Voroňaková Miroslava

KR berie na vedomie listy od:
OFK Tatran Bystré, FK Koš. N. Ves, ObFZ Prešov
KR berie na vedomie pochvaly na výkony R a DZ:
- od FK Slavoj Sečovce na R: Ištoňa, Mihalík, Koščák a DZ: Pokrivčák (stretnutie St. Ľubovňa – Sečovce, dorast)
- od OFK Lastomír na R: Pika, Volčko a Jeleneková (stretnutie Borša – Lastomír)

Dôležité!!!
KR oznamuje zmenu tel. čísla p. František Hajdada 0907 648 798 (predchádzajúce tel. číslo je nefunkčné)

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia V. Liga SZ (dospelí) Zborov – Miklušovce na základe sťažnosti FK Miklušovce. Sťažnosť je čiastočne opodstatnená. KR pristupuje k OOD pre R a DZ.

KR oznamuje R, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 27.6.2009 (sobota) na ul. Watsonovej v Košiciach od 7.00 do 13.00 hod. Podmienkou pre zaradenie na listinu do nového ročníka je účasť na týchto previerkach. Priniesť so sebou lekárske potvrdenie o schopnosti vykonať fyzické previerky.
Limity sú nasledovné:
- Všetci R do 30 rokov + R s platnou licenciou P a tí, ktorí sa chcú uchádzať o postup do vyššej súťaže: 6x40m - 6.5 sek, vytrvalostný beh 30 – 35 sek. (R sa zúčastnia previerok o 7.00 hod.)
- Ostatní R: 6x40 m – 7 sek, vytrvalostný beh 40 – 40 sek. (R sa zúčastnia previerok o 9.00 hod.)
KR zároveň žiada ObFZ, aby vyslali na fyzické previerky nových adeptov na zaradenie do nominačných listín VsFZ od 9.00 hod.

Zmeny v obsadeni
Dospelí:
Fintice – Ľubotice (Krivjančin za Kokavca)
N. Šebastová – Bystré (Kačenga, Schlesinger, Juhás)
Kr. Chlmec – Moldava „B“ (Mihaliková za Schlesingera)
V. Revištia –Čaňa (Firda za Krivjančina)
Sokoľany – Borša (Korinko za Marcina)
Lastomír – Cejkov (Glova za Gajdoša)
Pušovce – Šiba (Tomáš za Ruščanského)
Uzovce – V. Ružbachy (Pekár, Koňar, Somoši)
Jaklovce – Margecany (Michalík za Svata)
Kr. Podhradie – Harichovce (Topoľančín za Lenkovú)
Lok. Košice „B“ - Prakovce (Uharček za Žuleviča)
Ruskov - Budkovce (Hepka za Čiernika)
Miklušovce - Radatice (Novotný za Macko)
Zámutov - Kamenica (Goč za Feckanina)

Dorast:
Sp. Podhradie – Čaňa (Michalík za Béreša)
Ľubotice – Sečovce (Mišková, Zvolánek, M. Hudák)
Koš. N. Ves – Svidník (o 10.00 a 12.15 hod. Krejsa, Gazdová, T. Čiták,)
Michalovce "B" - Čirč (20.6.2009 o 12.00 a 14.15 hod. Dubinský, Bašár, Novák)
St. Ľubovňa - Snina (Džubák za Džimu)
Barca - Žakarovce (Biroš za Glovu)
V. Ida - Vojčice (Lang za E. Hegedüša)
Medzev - Drnava (E. Hegedüš za Langa)
Jasov - Lok. Košice "B" (Djordjevič za Trembeckého)
Malcov - L. Teplička (Feckanin za Bereckého)

Žiaci:
Prešov "B" - Vranov (Béreš za Michalíka, Tomeček za Čiernika)
Sabinov - Svidník (Zubka, Choma)

Úsek DZ:
Ospravedlnenia DZ:
Eliáš R. - na dni 18.6. - 30.6.2009
Kovalčík J. - na dni 20.6 - 21.6.2009
Ivanov F. - na deň 21.6.2009 a od 30.6. - 10.7.2009
Lacko J. - na dni 19.6. - 21.6.2009

Zmeny v obsadení DZ:
Sp. Podhradie - Lok. Košice (Dub za Eliáša)
Jasenov - Dl. Klčovo (Knut za Lacka)
Raslavice - Breznica (Krajčík za Bednára)
Plavnica - Bard. N. Ves (Vaško za Korpu)
Poprad "B" - Zborov (Tóth za Ivanova)
Sečovce - Rudňany (Kéda za Kovalčíka)

KR žiada DZ o zaslanie fotokópie dokladu o zaslanie zápisu zo stretnutia:
- DZ Dudáš (Zámutov - Ubľa)
- DZ Hreško (Soľ - Radvaň)
- DZ Sadiv (Ruskov - Borša)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia:
I. Pisko (Helcmanovce) do 18.9.2009

Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: T. Pastirák (Slivník) - 1/1a od 7.6.2009 + 4.90€, J. Kružeľák (Žakarovce) - 1/5a. F. Nebud (Lendak) - 1/1b, M. Sim (Sečovce) - 1/5a, D. Herák (Sp. Bystré) - 1/5a, J. Paulišin (Plavnica) - 1/5a, L. Goga (Jasenov) - 1/5a, P. Kašper (Levoča) - 1/5a, K. Kraus (Levoča) - 1/5a, J. Kalafut (Ľubica) - 1/1a, M. Jánoš (Sp. Vlachy) - 1/5a.
2 stretnutia: J. Ferenc (Sokoľany) - 1/6/1a, S. Kopas (Bidovce) - 1/2a.
3 stretnutia: P. Čonka (Hranovnica) - 1/4a od 7.6.2009 + 4.90€, M. Dvorjak (Bystré) - 1/6b, D. Zeleňák (Bidovce) - 1/3b.
4 stretnutia: M. Leško (Budkovce) . 1/3b, F. Mašlej (Kalnište) - 1/3b od 8.6.2009 + 8.20€, M. Sanči (Slivník) - 1/6/1b od 7.6.2009 + 4.90€, A. Galko (Turňa n/B) - 1/3/b.
8 stretnutí: Š. Kovalík (Jasenov) + 3.31€.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
J. Vaľko (Nacina Ves), Z. Mihok (Borša), S. Pusztai (Čaňa), P. Onderko (Sečovce), R. Moravčík (Žakarovce), M. Džubák (Levoča), M. Diňa (V. Ružbachy) + 8.20€, J. Pekár (Miklušovce), P. Handzuš (Svit) + 8.20€, P. Labik (Jasenov), D. Slovinský (Prakovce) + 8.20€, V. Kulpa (Kuková) + 8.20€, J. Štofaník (Sabinov), M. Porochnavy (V. Tatry) + 11.60€, T. Molčan (Šaca-Brekov) + 11.60€, J. Kuhajdík (Bardejov), M. Fečanin (Svidník), D. Maliňák (Sp. Podhradie) + 11.60€.

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
M. Basara (Nacina Ves).

Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti:
D. Novotný (Ruskov).

Uvoľnená činnosť:
M. Bendik (Sp. Vlachy).

DK zastavuje činnosť do prerokovanie prípadu:
Ľ. Nagy (Plavnica), F. Grech (Plavnica), J. Kulich (Svit), M. Baran (V. Šebastová), M. Karčák (Helcmanovce), D. Horváth (Prakovce).

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK Borša finančnou pokutou 50 + 8.20€ za nedostatočnú uspor. službu, NS urpor. služby a NS kapitán apo stretnutí Borša - Lastomír.
- DK trestá FK Poprad "B" finančnou pokutou 50 + 8.20€ za nerešpektovanie nariadení riadiacích orgánov v stretnutí Bard. N. Ves - Poprad "B" (hráč v treste pôsobiací ako ved. družstva n alavičke náhradníkov).
- DK trestá FK kalnište finančnou pokutou 100€ za nedostatočný videozáznam zo stretnutia Kalnište - Pakostov (neúplny videozáznam v zmysle RS).
- DK trestá FK Hranovnica finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Ľubotín - Hranovnica (dorast).
- DK trestá FK Z. Teplica finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Čierna n/T - Z. Teplica (dorast).
- DK trestá FK Levoča finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Vranov n/T - Levoča (SŽ+MŽ).
- DK trestá FK Hanušovce n/T pokarhaním + 8.20€ za nedostatočnú uspor. službu v stretnutí Hanušovce - Kľušov (vstup diváka na HP).
- DK uvoľňuje činnosť nasledujúcim FK: Rudňany, Kuková, Safi Prešov, Hrabušice.
- DK uvoľňuje činnosť všetkým FK, ktoré mali zastavenú činnosť z dôvodu COR.
- DK trestá FK Jasenov za HNS náhradného brankára voči funkcionárovi a NS kapitána pri podpise zápisu finančnou pokutou 100 + 8.20€.
- DK trestá FK Kračúnovce za HNS funkcionára voči hráčovi, nedostatočnú uspor. službu a nedostatočný videozáznam (odchod hráčov a R z HP, nie je možné posúdiť z dôvodu nekvalitného videozáznamu v zmysle RS) finančnoupokutou 300 + 8.20€.
- DK trestá FK Zborov za prerušovaný videozáznam zo stretnutia Zborov - Milušovce finančnou pokutou 70€.