Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.78 zo dňa 22.6.2007

SEKRETARIÁT Upozorňuje FK, že štartovné poplatky musia byť zaplatené najneskôr v deň Aktívu ŠTK poštovou poukážkou na účet VsFZ (nie je možne platiť v hotovosti).

SEKRETARIÁT

Upozorňuje FK, že štartovné poplatky musia byť zaplatené najneskôr v deň Aktívu ŠTK poštovou poukážkou na účet VsFZ (nie je možne platiť v hotovosti). Z dôvodu prípravy Aktívu ŠTK sa uskutoční dňa 27.6.2007 o 16.00 hod spoločné zasadnutie ŠTK, KM a TMK.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK dôrazne žiada FK o zaslanie údajov do adresára v zmysle Návratky, ktorá je umiestnená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk v Prihláške do súťaží. Adresy je možné hlásiť aj sekretárovi zväzu na fax 055 / 6433566. Predpokladáme, že je v záujme každého FK, aby adresár FK bol aktuálny a k tomu zvolili zodpovedný prístup. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je: - III. Liga (dospelí) - 13 000,-Sk - IV. Liga (dospelí) - 7 000,-Sk - V. Liga (dospelí) - 5 000,-Sk 2. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4.7.2007 (streda) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2007/2008. 3. Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 21.6.2007. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka. 4. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ. 5. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - dátum došlej prihlášky, počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl: - súťaže so 16 účastníkmi – 5.8., 8.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2007, a ďalej víkendy, 3.liga dospelých odohrá plánované 9.kolo dňa 29.8.2007 z dôvodu účastí VsFZ na kvalifikácií na ME amatérov. - III. LS/M/D odohrá 2.kolo dňa 15.8.2007 a 23.kolo 8.5.2008 - jarná časť – 23.3.2008, ukončenie 15.6.2008, jedno kolo 1.5.2008 - súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 12.8.2007 a ďalej víkendy. - jarná časť - 6. 4. 2008 a ukončenie 15.6.2008. jedno kolo 1.5.2008 Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ a ŽIACI) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Po aktíve na základe schválenia vo VV VsFZ budú následné žiadosti o zmeny termínov do Rozpisu a pri jednotlivých kolách spoplatňované takto – dospelí: 100,-Sk, - mládež: 50,-Sk. Len na základe uhradeného poplatku budú žiadosti o zmeny termínov schválené. 6. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby v zmysle SP včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného vo výške 5000,-Sk pre družstvo dospelých. V prípade, že príslušný ObFZ nenahlási postupujúcich do súťaží VsFZ, nebude družstvo príslušného ObFZ zaradené do súťaží pre nasledujúci SR. 7. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - III. LSD + III. LMD Rožňava – Šaca 3:0 a 3:0 kont. - neúčasť hostí - III. LMD Sobrance – Levoča 4:0 kontumačne, pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. 8. Na základe SP. Čl.108 ŠTK vylučuje družstvo MD FK Šaca zo súťaže VsFZ pre nasledujúci ročník 2007/2008. 9. Na základe SP. Čl. 108 ŠTK vylučuje družstvo MD FK Levoča zo súťaží VsFZ pre nasledujúci ročník 2007/2008. 10. ŠTK v pondelok uverejní konečné tabuľky súťažného ročníka 2006/2007.

KOMISIA ROZHODCOV

KR pozastavuje delegáciu R Uhlárovi na 3 stretnutia dospelých za nesprávne nariadený PK v stretnutí Svidník – Kračúnovce. KR berie na vedomie pochvalu od FK Poprad na R: Mriglot, Benko, Svat (stretnutie kvalifikácie SŽ Poprad – Giraltovce). KR pripomína všetkým R, že na fyzické previerky donesú so sebou potvrdenie o lekárskej prehliadke.

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

Zmeny v obsadení na dňa 16.6. - 17.6.2007: Plavnica – Pušovce (DZ Kmec za Vaľka) Zalužice – Borša (DZ Minaroviech za Eliaša) Košice "B" – Prešov "B" (DZ Korpa za Kmeca) KDZ oznamuje: DZ, že opravuje termín letného seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 21.júla 2007 o 9.00 hod. v doškoľovacom stredisku Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Prezentácia od 8.00 do 8.50 hod. Doneste zo sebou písacie potreby. KDZ berie na vedomie: ospravedlnenie DZ Džubáka 7.6.- 12.6.2007 (dodatočne) ospravedlnenie DZ Bednára zo seminára DZ list ObFZ Vranov nad Topľou

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné tresty: 1 stretnutie: P. Čonka (Hranovnica) - 1/5a od 10.6.2007 + 150,-Sk, J. Andruško (Dubová) - 1/5a od 11.6.2007 + 250,-Sk, M. Janík (Lip. Teplička) - 1/5a + 150,-Sk, P. Bednár (V. Žipov) - 1/5a, Ľ. Hudák (Kapušany) - 1/5a, T. Hudák (Smolník) - 1/5a, Š. Jakubčo (Sp. Bystré) - 1/5a, P. Rančik (Šiba) - 1/5a, Š Vágner (Ťahanovce) - 1/2a 3 stretnutia: T. Kmecko (Krásna) - 1/3b, L. Torok (Čaňa) - 1/6b, P. Karafa (Sabinov) - 1/6b, S. Sokolský (Lok. Košice) - 1/5a. 4 stretnutia: D. Kovaľ (Čierne n/T) - 1/3 od 10.6.2007 + 150,-Sk, J. Geršič (Svit) - 1/2 od 11.6.2007 + 100,-Sk za neskorú úhradu, M. Zacher (Kežmarok) - 1/4a, P. Barej (Kendice) - 1/6b, J. Šuhaj (Š. Dravce) - 1/6b + 250,-Sk. 5 stretnutí: L. Heger (Lok. Košice) - 1/6b od 10.6.2007. 6 stretnutí: E. Širidáč (Levoča) - 1/6b od 11.6.2007 + 150,-Sk. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie: D. Németh (Michaľany) + 250,-Sk, D. Papcún (Šaca) + 250,-Sk, M. Timko (Čierna n/T), B. Milko (Štítnik), Ľ. Dulovič (Slivník) + 250,-Sk, Ľ. Vagaský (V. Žipov), A, Sima (Zubné) + 250,-Sk, M. Marcinko (Helcmanovce) + 250,-Sk, Jablonský (Helcmanovce) + 250,-Sk, J. Fekete (Krásna) + 250,-Sk, O. Paulovič (Miklušovce) + 250,-Sk, P. Janočko (Š. Dravce) + 250,-Sk, M. Harbaľ (Zborov) + 250,-Sk, M. Valluš (Hranovnica) + 250,-Sk, J. Surmin (Topoľany), P. Veselý (N. Myšľa) + 350,-Sk. Zastavením činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia: Š. Dolanský (Kežmarok), M.Macko (Štrba), R. Harbaľ (Zborov) + 250,-Sk. DK nariaďuje FK Sabinov uhradiť R Berešovi náhradu škody za poškodený dres vo výške 1199,-Sk. Doklad o úhrade predložiť na sekretariát VsFZ do 27.6.2007. DK trestá FK Čierne n/T finančnou pokutou 500 + 250,-Sk za HNS funkcionárov v stretnutí Čierne n/T – Vranov B (II. LSŽ). DK trestá FK Rudňany finančnou pokutou 1000 + 250,-Sk za HNS funkcionárov v stretnutí Rudňany – Sp. Vlachy (dorast). Oprava ÚS: Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne stretnutie SP za 2 ŽK: J. Baránek, B. Guman (obaja Prešov "B") DK dôrazne žiada FK Cejkov a FK Smižany o doloženie úhrady finančných záväzkov voči rozhodcom uvedených v správe DK zo dňa 15.6.2007 pod hrozbou ďalšík disciplinárnzch opatrení. DK trestá FK Šaca finančnou pokutou 6000.- Sk za neúčasť na stretnutí SD+MD Rožňava – Šaca. DK opätovne prehodnotila finančnú pokutu za videozáznam zo stretnutia Snina – Stakčín a potvrdzuje pôvodné rozhodnutie. DK trestá Vysoké Tatry za nekvalitný videozáznam zo stretnutia V. Tatry – Lok. Košice finančnou pokutou 2000,- Sk. DK dôrazne žiada FK, ktoré nemajú uhradené finančné pozdĺžnosti voči VsFZ, aby tak urobili do 30.6.2007. Po tomto termíne v prípade neuhradenia bude príslušnému klubu zastavená činnosť.