Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa VsFZ č.59, 07.05.2014

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 7.5.2014 + rozhodnutie Odvolacej komisie VsFZ

Uznesenie OK VsFZ - 01/2013/2014 -2

1.      OK VsFZ Odvolanie Obecného športového klubu Sokol, Chminianska Nová Ves, 082 33 Chminianska Nová Ves proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v ÚS č. 49, 04. 04. 2014 o uložení poriadkovej pokuty 250,- € za nedostatočnú usporiadateľskú službu podľa čl. 52 ods. 11, písm. d) Stanov VsFZ  ZAMIETA.

2.      Proti  tomuto  uzneseniu podľa čl. 52 ods. 5 Stanov VsFZ nie je možné podať riadny opravný prostriedok, uznesenie je konečné. Toto uznesenie je  preskúmateľné Rozhodcovským súdom SFZ.

3.      Písomné vyhotovenie uznesenia bude zaslané dotknutým účastníkom odvolacieho konania a odbornej komisii v lehote 10 dní odo dňa jeho uverejnenia v ÚS.

Dokumenty na stiahnutie