Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.68 zo dňa 13.6.2008

SEKRETARIÁTOd nového súťažného ročníka sú povinné používať tieto variabilné symboly pri platbe poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom :

SEKRETARIÁT

Od nového súťažného ročníka sú povinné používať tieto variabilné symboly pri platbe poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom :
ŠTK Štartovné VS 30101
Zmena termínu VS 30102
Rozpis súťaže VS 30103
DK Pokuty VS 30201
ČK + ŽK VS 30202 / do správy pre adresáta uvádzať meno /
KR,DZ Semináre VS 30301
Žiadosť o nedelegovanie VS 30302
Zabespeka VS 30303
Video VS 30304
TMK Semináre VS 30501
Školenie VS 30502
MaK Prestupy a hosťovania VS 30701
Registrácia, výmena, duplikáty VS 30702
Zmena názvu VS 30703
Zlučenie klubov VS 30704
OK Odvolanie , námietky VS 31001

ODVOLACIA KOMISIA


OK VsFZ sa zaoberala odvolaním TJ Cementár Turňa n/Bod. zo dňa 04. 06. 2008 a rozhodla tak, že:
Rozhodnutie ŠTK VsFZ, uverejnené v ÚS 62 zo dňa 23. 05. 2008, ktorým bolo kontumované stretnutie III. AVE V.O.D.S ligy – Turňa n/B. – N. Myšľa 0 : 3 kont. v prospech N. Myšľa, z dôvodu štartu hráča v čase PN, čo sa považuje za neoprávnený štart podľa RS VsFZ a SP, potvrdzuje v celom rozsahu. Písomné vyhotovenie rozhodnutia, s odôvodnením a poučením o možnosti podať opravný prostriedok bude zaslané zainteresovaným stranám poštou.

AKTÍV ŠTK


Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4.7.2008 (piatok) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2008/2009.

1. V prílohe na webovej stránke je na stiahnutie Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 19. 6. 2008. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je:
- III. liga dospelí - 13 000,- Sk
- IV. liga dospelí - 7 000,- Sk
- V. liga dospelí - 5 000,- Sk
Variabilný symbol pre platbu štartovného: 30101
Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 19. 6. 2008. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka.

2. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

3. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - dátum došlej prihlášky, počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl:
- súťaže so 16 účastníkmi – 6.8., 10.8., 17.8., 20.8., 24.8., 31.8.2008, a ďalej víkendy,
- III.liga SD+MD odohrá 1.kolo dňa 13.8.2008 a 4.kolo 27.8.2008
- jarná časť – 22.3.2009, ukončenie 21.6.2009.
- súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 10.8.2007 a ďalej víkendy.
- jarná časť -5. 4. 2009 a ukončenie 21.6.2009.
Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. Súťaže súčasných skupín IV. líg žiakov od budúceho SR sa rušia a štart družstiev žiakov prechádza do pôsobnosti riadenia príslušných ObFZ. Preto Vás žiadame, aby ste samostatné družstvá žiakov prihlasovali do ObFZ podľa svojej príslušnosti. Zároveň bola vykonaná zmena štruktúry súťaží dorastu, t.j. boli vytvorené 2 štvrté ligy a 4 piaté ligy. Rozdelenie a účasť v týchto skupinách podľa umiestnenia v tomto súťažnom ročníku je uverejnené na webovej stránke www.futbalvsfz.sk a www.3liga.sk. Jednotlivé skupiny budú po 14 účastníkov a termínová listina je totožná ako v bode 2 pre 14 účastníkov so začiatkom 10.8.2008.
Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Po aktíve na základe schválenia vo VV VsFZ budú následné žiadosti o zmeny termínov do Rozpisu a pri jednotlivých kolách spoplatňované takto – dospelí: 100 Sk, mládež – 50 Sk. Len na základe uhradeného poplatku budú žiadosti o zmeny termínov schválené.
4. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného vo výške 5000,- Sk pre družstvo dospelých.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA


1. ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK, aby aktualizovali zmeny vo svojich výboroch a nahlásili na sekretariát
VsFZ zmeny osôb, ich funkcií a kontaktov, tak aby adresár bol úplne aktualizovaný.
2. ŠTK upozorňuje Oblastné futbalové zväzy, aby náležite oboznámili a pripravili postupujúce futbalové kluby na
splnenie pasportizačných podmienok pre súťaže VsFZ. Zároveň oznamujeme postupujúcim FK z ObFZ, že FK, ktoré
nebudú spĺňať podmienky vybavenia ihrísk pre súťaže VsFZ, nebudú do týchto súťaží zaradení.
3. Na webovej stránke VsFZ sú od začiatku minulého týždňa umiestnené tlačivá, ako úradná správa, prihláška do
súťaží a súpiska ako tomu bolo aj pred minulým súťažným ročníkom. Na základe zaslanej prihlášky stiahnutej
z webovej stránky budú družstvá zaradené do súťaží.

4. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:
- IV. Liga Sever 30.kolo Kľušov – Kračúnovce 15.6.2008 o 10.30 hod. – vzájomná dohoda
- IV. Liga sk.A (žiaci) 26.kolo Svinica – Budimír 14.6.2008 o 15.30 hod. – vzájomná dohoda
- IV. Liga sk.C (žiaci) 26.kolo Hermanovce – Kapušany 11.6.2008 o 15.30 hod. – vzájomná dohoda
- III. LS/M/D 30.kolo Rožňava – Čaňa 14.6.2008 o 14.45 a 17.00 hod. – vzájomná dohoda
- IV. Liga sk.E (dorast) 26.kolo Lendak – Podolínec 15.06.2008 o 10,30 hod. – kolízia stretnutí – nariadenie ŠTK

5. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- IV. Liga Juh Sečovce – Nálepkovo 3:0 kont. , neúčasť hostí
- III. LMD Svidník – Rožňava 3:0 kont., neúčasť hostí
- III. LMD Lokomotíva Košice – Čaňa 6:0 kont., nedohrané pre pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva
v platnosti.
- IV. Liga sk.A (dorast) Barca – Turňa 3:0 kont., neúčasť hostí
- IV. Liga sk.D (dorast) Dlhé n/C – Jasenov 3:0 kont., neúčasť hostí
- IV. Liga sk.E (dorast) Lipt. Teplička – Čirč 3:0 kont. nedohrané, opustenie
- IV. Liga sk.E (dorast) Čirč - Lipt. Teplička 3:0 a 0:3 kont. – nepredloženie dohody k odohratiu stretnutia 12.kola
- IV. Liga sk.A (žiaci) Turňa n/B – Valaliky 0:3 kont. – neoprávnený štart hráča
- V. Liga JV Tušice – Borša 0:3 kont. , na základe uznesenia DK VsFZ.

6. ŠTK žiada FK prípraviek 4. a 5. ročníkov o okamžité zaslanie zápisov o stretnutí jesennej a jarnej časti súťaže : 1. skupina (Čaňa, Šaca, Barca), 2.skupina (Lipany), 3. skupina (Michalovce, Medzilaborce, Vranov n/T), 4. skupina (Stropkov, Prešov, 1.MFK, Ľubotice), 5.skupina (Lok. Košice, MFK Košice Moldava n/B), 6. skupina (Smižany, Levoča, Lendak, Svit)
7. ŠTK žiada záujemcov o zverejnenie reklamy v rozpise súťaži 2008/2009, aby svoje grafické návrhy zaslali na vsfz@stonline.sk alebo reproma@reproma.sk .

KOMISIA ROZHODCOV


KR oznamuje všetkým R, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 22.06.2008 (v nedeľu) v čase od 14.00 hod do 20.00 hod. na tartanovej dráhe v Košiciach. Podmienkou pre zaradenie na listinu do nového ročníka je účasť na týchto previerkach. Limity sú nasledovné: Všetci R do 30 rokov, R program TALENT, R s platnou licenciou P a R, ktorí sa chcú uchádzať o postup do vyššej súťaže - 6x40m - 6,5s a vytrvalostný beh 30-35s, sa previerok zúčastnia o 14.00 hod. Ostatní R 6x40m - 7,0s a vytrvalostný beh 40-40s o 16.00 hod.

KR berie na vedomie pochvaly na výkon R:
TJ FK Vyšné Opátské na R: Gonos, Čech-Špirek, Bogdan v stretnutí Krompachy – V.Opátské
FK Nižný Hrušov na R Basoša v stretnutí III.Liga sk.D (žiaci) a IV. Liga sk.D (dorast) FK Stakčín – N.Hrušov
TJ Štítnik na R: Ličko, Goč, Krivjančin v stretnutí Moldava - Štítnik
KR berie na vedomie žiadosť : - ŠK Sokoľany

Zmeny v obsedení
Dospelí:
Giraltovce – Kr.Chlmec (Koňar, Vlčej, Pavlovský)
Sobrance – Bardejov (Ivanov za Vlčeja)
Kľušov – Kračunovce o 10.30 hod. Švec za Čerevku
Lastomír – Sečovce (Godžák za Kováčovú)
V. Opátske – Rešica (Kováčová za Godžaka)
Zubné – Kalnište (Voroňáková za Ondrášeka)
Hencovce – Radvaň (Kosturová za Ferenca)
Sokoľany – Vinné (Homoľa za Voroňákovú)
Zamutov – Soľ (Kozák za Ponga)
Šiba – Sp.Bystre (Kovaľ za Nováka)
Š.Dravce – Kendice (Žofčák, Stretavský, Choma)
Jaklovce – Margecany (Žiga za Savarija)
Šaca – Prakovce (Bogdan za Bereckého)
V.Folkmár – Athletico Košice (Kačenga za Chomu)
Dorast:
Haniska – Safi Prešov (Juhás za Ivanova)
St.Ľubovňa – Levoča (Kočiš, Koščák, Kandráč)
Moldava – Drnava (Firkaľ za Vlčeja, aj žiaci)
Poproč – Geča (Savarij za Hegedüša)
N.Hrušov – Kochanovce (Bančanský za Lenkovú, aj žiaci)
Belá – Hanušovce (Hudák za Šveca, aj žiaci)
Jasenov – Medzilaborce (Švec za Čerevku, aj žiaci)
Z.Hradište – Topoľany (Chomčová za Ondrášeka)
Parchovany – Michalovce „B“ (Jevin za Kovalčina)
Žiaci:
Humenné „B“ – Giraltovce (Metyľ za Šveca)
Svinica – Budimír (14.6. o 15.30 hod. Pongo za Tabaku)
Bar. N. Ves – N. Šebastová (Feckanin za Bereckého)
Marhaň – Pušovce (Počurek za Šiveca)
Výborná – PP-Stráže (OFZ za Pacigu)
Sp. St. Ves – St. Lesná (OFZ za Koščáka )

ÚSEK DZ:
Zmeny DZ na dni 14. – 15.6.2008:
Dospelí:
Solivar – Medzilaborce (Minaroviech za Vaľka)
Zalužice – Plechotice (Kalanin za Gajdoša)
Uzovce – St.Ľubovňa (Sendek za Gavaliera)
Dorast:
Lok. Košice – Humenné (Tóth za Čabalu)
Poprad – Košice „B“ (Krajčík za Džubáka)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: T. Holiečin (Kochanovce) 1/1a od 1.6.2008, Ľ. Tarczy (Kr. Chlmec) 1/5a od 2.6.2008, M. Tabaka (Hlinné) 1/5a, T. Schnurer (Haniska) 1/5a, M. Sciranka (Poprad) 1/5a, I. Balint (Kamenica) 1/5a, J. Kolesár (Sečovce) 1/1b, J. Katona (Koš. Nová Ves) 1/5a.
2 stretnutia: N. Tokár (Helcmanovce) 1/3a
3 stretnutia: P. Orolín (Sp. Bystré) 1/6B OD 2.6.2008 +150 sk, J. Hlaváč (Podolínec) 1/6b od 2.6.2008 +150
Sk, M. Surák (V. Lomnica) 1/6a od 1.6.2008 +150 sk, P. Želinský (Lipany) 1/5b od 4.6.2008, M. Pavlovský (Solivar) 1/6b, B. Guman (Poprad) 1/3b, D. Demčák (Humenné) 1/3b.
4 stretnutia: D. Vrbovský (Uzovce) 1/3b
5 stretnutí: Š. Dostal (Kr. Podhradie ) 1/6a +3c

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
J. Murňák (Rešica) – 250sk, R. Halasz (Vinné), L. Török (Čaňa), D. Majlath (Žakarovce), D. Tokár (Sačurov) + 250sk, L. Hriško (Fintice), R. Harčarik (Ľubotice), M. Oravec (Ľubica), P. Hudáček (Harichovce), Š. Frajkor (Šaca), T. Alezár (Koš. Nová Ves), J. Sivuľka (St. Ľubovňa), P. Rančík (Šiba), P. Palša (Šiba).

Zastavenie činnosti na 8 ŽK na 2 stretnutia:
J. Bereš (Plechotice) + 250,-Sk, R. Ľoch (Zalužice) + 250,-Sk, R. Kudlač (Radvaň), P. Fedor (Miklušovce).

Uvoľnená činnosť:
P. Dako (Kr. Chlmec), T. Štefek (Radvaň), M. Klima (Sp. Vlachy), T. Bartoš (V. Tatry).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
T. Anha (Drnava), M. Prihoda (Župčany).

Kolektívne tresty:
- DK ruší poplatok 350,-Sk pre hráča Gabriel Molnár (Kr. Chlmec) – zaplatenie v termíne
- DK uvoľňuje činnosť nasledujúcim FK: Hrabušice, Slivník, V. Lomnica, Pakostov, Koš. N. Ves.
- DK trestá FK Nálepkovo finančnou pokutou 8000,-Sk za neúčasť na stretnutí Sečovce – Nálepkovo (IV. Liga JUH)
- DK trestá FK Rožňava finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Svidník – Rožňava (III. LMD).
- DK trestá FK Turňa n /Bod. finančnou po kutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Barca – Turňa (IV. Liga skA – dorast)
- DK trestá FK Jasenov finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Dlhé – Jasenov (IV. Liga sk.D – dorast)
- DK trestá FK Tušice finančnou pokutou 10000 + 250,-Sk za inzultáciu AR divákom v stretnutí Tušice – Borša 0:3 kont. v prospech FK Borša (DP Príl. 2/1c).
- DK trestá FK Tušice nepodmienečným uzavretím ihriska na 2 stretnutia. Najbližšie stretnutia odohrať vo vzdialenosti 10 km od Tušíc (DP Príl. 2/1c).
- DK trestá FK Turňa n/B finančnou pokutou 500,-Sk za neoprávnený štart hráča v stretnutí Turňa n/B – Valaliky (IV. Liga sk.A – žiaci).
- DK ruší poplatok 350,-Sk pre hráča W. Vislay (Turňa n/B) – zaplatené v termíne.
- DK ruší poplatok 250,-Sk pre hráča J. Gorej (Haniska) – zaplatené v termíne
- DK vyzýva FK Podolínec na doplatok 1500,-Sk za neúčasť na stretnutí Čirč – Podolínec (IV. Liga sk.E - dorast), v zmysle ÚS je finančná pokuta za neúčasť 3000,-Sk, FK Podolínec zaplatil len 1500,-Sk
- DK trestá FK Jaklovce finančnou pokutou 1000 + 250,-Sk za HNS VM (vykázaný z lavičky) v stretnutí Sp. Vlachy – Jaklovce
- DK trestá FK Jasenov pokarhaním + 250,-Sk za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Jasenov – Stakčín